מכרזים

 • העמסת אחוזי רווח

 • העמסת אחוזי תקורה

 • הגדרת מחירי עלות בסעיפי המכרז

 • מילוי הצעת מחיר למכרז בענן דרך תוכנת בנארית בענן

 • הגדרת מכרז חדש לצורך מילוי הצעת מחיר בבנארית בענן

 • מכרזי משנה – בנארית בענן

 • הגדרת מכרז משנה ובחירת קבלני משנה שישתתפו בו כמציעים

 • העתקת סעיפים אל מכרז המשנה מתוך המכרז הראשי

 • פתיחת מכרז המשנה להגשת הצעות על ידי קבלני המשנה

 • השוואה בין ההצעות של קבלני המשנה

 • תמחור סעיפי המכרז ושיגור הצעת המחיר למזמין העבודה

 • מכרזים בענן – סוגי המכרזים וההבדלים ביניהם

 • תמחור מהיר של סעיפי המכרז בתוכנת מכרזים בענן של בנארית

 • הגדרת מכרז חדש וכניסה למכרז במערכת מכרזים בענן של בנארית

 • תמחור סעיפי המכרז

 • עריכת כמויות צפויות בסעיפים

 • עיון בהצעת המחיר במודול כתב כמויות

 • רשימת מסמכים נדרשים למכרז

 • הבהרות למכרז ומענה לשאלות קבלנים

 • פתיחת תיבת המכרזים על-ידי ועדת מכרזים

 • שיגור הצעת המחיר אל תיבת המכרזים

 • תמחור מהיר של סעיפי המכרז בתוכנת התמחיר של בנארית

 • בחירת קבלנים מציעים במכרז סגור

 • בחירת קבלנים מציעים במכרז פומבי מבוקר

 • פתיחת המכרז להגשת הצעות מחיר על-ידי קבלנים

 • הפצת פרטי המכרז לקבלנים במכרז פומבי פתוח

 • בחירת קבלנים מציעים במכרז פומבי פתוח

 • השוואת הצעות ובחירת קבלן זוכה

 • עיון במסמכים הנדרשים ואישור הצעות הקבלנים

 • השוואת הצעות – בנארית פרו

 • השוואת הצעות – סימון הצעה זוכה והעברת הצעה זוכה אל כתב הכמויות

 • בניית הסעיפים מחדש בהשוואת הצעות בעקבות שינוי בכתב הכמויות

 • עמודת מינימום בדוח השוואת הצעות קבלנים

 • מכרזית בענן – הגשת הצעת מחיר במכרז פומבי

 • הגדרת סבב נוסף למכרז

 • השוואת הצעות של סבב נוסף

 • שיוך סעיפי קבלן משנה למשאבים שונים

 • שיוך גורף של משאב לניתוח סעיפים

 • יבוא קובץ מכרזית (סיומת bnr)

 • יצוא כתב כמויות לאקסל דרך תוכנת התמחיר

 • יצוא מחירים למכרזית, נעילה והדפסה

 • יבוא קובץ מכרז-קל (סיומת kal)

 • יצוא מחירים למכרז קל

 • איתור סעיפים מתומחרים והעתקת ניתוח הסעיף למרכיבים מסעיף אחר

 • תוכנת התמחיר של בנארית פרו ניהול – מה אתה מרוויח מזה?

 • משאב תקציבי לעומת משאב רכש – משאב אב ומשאבים בנים

 • מילוי הצעת מחיר בקובץ מכרזית – הקלדת מחירים, נעילה, תדפיס

 • הפקת מכרז קל מכתב כמויות – בנארית פרו